Úvod » Fotogalerie

Základní umělecká škola získá nové prostory pro výuku

Tisková zpráva 

13. 2. 2023 Město Litoměřice

Litoměřice budou mít „Kulturní a kreativní centrum“

Několik let trvající náročná projektová příprava skončila úspěchem. Město Litoměřice získalo z Národního plánu obnovy spravovaného Ministerstvem kultury 107 milionů korun na vznik „Kulturního a kreativního centra“ v bývalém objektu Vojenské ubytovací a stavební správy (VUSS, ulice 5. května). Součástí projektu, předběžně vyčísleném na 152 milionů korun, je i tolik očekávané zázemí pro zhruba tisícovku žáků a pedagogů Základní umělecké školy v Litoměřicích.

„Přestavbou bývalé armádní budovy vznikne moderní zázemí pro aktéry kulturně-kreativních odvětví, a to od základního, vyššího i vysokoškolského uměleckého vzdělávání přes koncerty, divadelní představení, filmové projekce, workshopy, výstavy a festivaly určené široké veřejnosti,“ charakterizovala projekt vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová, hlavní koordinátorka projektu. 

Hlavními nositeli projektu jsou Městská kulturní zařízení v Litoměřicích a Základní umělecká škola Litoměřice, příspěvkové organizace města, které již uzavřely memorandum o budoucí spolupráci např. s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Inovačním centrem Ústeckého kraje, Konzervatoří Teplice, Kinoklubem Ostrov, Institutem kresby a grafiky a dalšími litoměřickými divadelními soubory a pěveckými sbory.

Cílem je vybudovat takové centrum, jehož jeden z největších přínosů bude koordinovanost kulturní a kreativní scény ve městě a možná podpora začínajících či alternativních umělců. „Propojenost těchto dvou segmentů zajišťuje ojedinělou platformu v kraji, kde dojde nejen k podpoře stávajících partnerů, ale také k možnému rozšíření potenciálu daného území s možností zapojení subjektů zcela nových. Motto daného centra bude založeno na 4K – Kultura, Kreativita, Kooperace a Kvalita,“ vyzdvihla nadregionální význam Michaela Mokrá, ředitelka Městských kulturních zařízení Litoměřice. Právě jí vedená příspěvková organizace má provoz centra do budoucna zastřešit a řídit.    

Jeho samostatně fungující, ale nedílnou součástí se stane základní umělecká škola. „V prvním (2.NP) patře bude vybudováno zázemí pro kolektivní výuku hudebního oboru, zkoušky pěveckých sborů, výtvarného a literárně dramatického oboru, v přízemí pak sál pro taneční obor. Ve druhém (3.NP) nalezne zázemí především hudební obor, včetně zkušeben pro orchestry, skladu hudebních nástrojů, učebny IT pro výuku elektronického zpracování hudby apod.,“ stručně popsala využití jednotlivých podlaží ředitelka ZUŠ Dominika Valešková, která stejně jako Michaela Mokrá spolupracovala na podobě projektu situovaného do rozlehlé budovy, kterou v roce 2014 bezúplatně převedl stát na město. Chybět nebudou ani reprezentativní sály jako velký koncertní sál, multifunkční sál, taneční sál, divadelní sál, akustická učebna sborového zpěvu, ateliéry výtvarného oboru, keramická dílna, kabinety výtvarného oboru a mnoho dalšího.

Na realizaci projektu se těší i starosta Litoměřic Radek Löwy. Poukazuje v té souvislosti na dva aspekty. „Jednak se podařily získat finance na rekonstrukci budovy, do které by město stejně muselo v následujících letech investovat. V opravách, včetně budování fotovoltaiky, přitom hodláme pokračovat i po realizaci projektu. Současný investiční záměr totiž neřeší stav budovy jako takové. Například fasáda, ozdobné prvky nebo horní patro nejsou jeho součástí. Přidanou hodnotu pak vidím v tom, že zázemí zde najde nejen ZUŠ, ale i další místní zájmové spolky a uskupení,“ konstatuje starosta, který zároveň děkuje všem, jež se na přípravě projektu vzniku Kulturního a kreativního centra podíleli.

Město v následujících dnech začne prostřednictvím otevřeného výběrového řízení hledat zhotovitele stavby. Především půjde o zásadní rekonstrukci interiéru, vyvolanou změnou využití objektu. Stavební úpravy na fasádě budovy a střešní krytině budou pouze lokální, provedené v nezbytně nutném rozsahu. V plánu je zateplení střechy, výměna oken, stavba výtahu a požárního schodiště. „Pokud vše půjde bez komplikací, stavební práce by mohly být zahájeny zhruba na podzim tohoto roku, kdy podle harmonogramu projektu je plánováno dokončení v prosinci 2025,“ nastínila časový rámec vedoucí oddělení veřejných zakázek a projektů MěÚ Dana Svobodová.

Ing. Bc. Eva Břeňová