Úvod » O škole » Z historie školy

Z historie školy

Městská orchestrální škola byla založena Emanuelem Lachmannem, který věnoval škole v roce 1901 dům v Rudolfově ulici (dnešní Jarošova ul.), notový archív a bohatý fond hudebních nástrojů. Školu vedl až do své smrti v roce 1912.

V roce 1912 se stal ředitelem školy středoškolský profesor, varhaník, hudební skladatel a pedagog Adalbert Gattermann.  

1. 9. 1945 zahájila činnost Městská hudební škola v prostorách bývalé Městské orchestrální školy v Jarošově ulici. Tato škola navazuje na tradice litoměřického hudebního školství. Ředitelem byl od počátku do roku 1951 klavírista Kamil Pavlík. V roce 1946 byly rozšířeny prostory pro výuku v Jarošově ulici č. 17.

V letech 1951-1985 byl ředitelem školy klavírista a hudební skladatel František Maršálek. Od 1. 9. 1960 byla zřízena pobočka školy v Úštěku.
1. 9. 1961 byl změněn název školy na „Lidová škola umění v Litoměřicích“ a činnost v této době zahájil výtvarný obor, jehož zakladatelem byl akademický malíř Arnold Richter.
Během padesátých a šedesátých let byla vyučována hra na klavír, akordeon, smyčcové, dřevěné i žesťové dechové nástroje a sólový zpěv. Dozrály podmínky pro založení dechového, resp. symfonického orchestru, jehož vedení se ujal ředitel F. Maršálek. Škola vychovala velmi úspěšné sólisty i hudební pedagogy. 
Od 1. 9. 1982 získala školu třetí budovy na litoměřickém předměstí v Pokraticích (ulice U školy 2/160), kde byla zahájena činnost literárního dramatického oboru (zakladatelka Vlasta Dismanová) a konaly se zde zkoušky dětského pěveckého sboru Hlásek (sbormistryně Vlasta Vávrová). 

1. 9. 1985 se stala ředitelkou školy zpěvačka a klavíristka Milada Husáková, která tuto funkci vykonávala do roku 1991. V roce 1990 změnila školu svůj název na „Základní umělecká škola Litoměřice“ Od 1. 10. 1990 se část školy přestěhovala do zrekonstruované budovy v Masarykově ulici 46/621.

1. 9. 1991 se stala ředitelkou ZUŠ klavíristka Dagmar Chyňavová a brzy se škola začala připravovat na další stěhování. V roce 1993 škola definitivně opustila budovy v Jarošově ulici. Získala ještě další budovy v Masarykově ulici, 44/635.

Po odchodu D. Chyňavové na mateřskou dovolenou se stal od 1. 6. 1993 ředitelem školy akordeonista Václav Neužil, který školu vedl do 31. 7. 2013. Od 1. 1. 1995 získala škola právní subjektivitu. Zřizovací listinu vydává Město Litoměřice a škola získává větší samostatnost i odpovědnost. Dne 17. 9. 1997 byla otevřena pro ZUŠ budova divadélka MINIMAX (Masarykova 44) a 1. 9. 2000 budova č. 35/701 v Masarykově ulici. Škola získala odpovídající prostory a lepší podmínky pro výuku. ZUŠ Litoměřice opouští poslední odloučenou budovu v Pokraticích. Škola od vstupu do právní subjektivity získává více žáků, kteří mají možnost zapojit se do kulturního života města Litoměřic i širokého okolí. Výsledky školy jsou oceňovány veřejností i porotami v soutěžích. Kromě individuální výuky je rozvíjena činnost školních orchestrů, pěveckého sboru a divadelního souboru.

ZUŠ Litoměřice v současnosti

od 1. 8. 2013 je ředitelkou školy Mgr. Dominika Valešková, do té doby  středoškolská učitelka hudební výchovy a českého jazyka, sbormistryně a umělecká vedoucí flétnového souboru.  

Hlavním posláním školy je zpřístupnění kvalitního uměleckého vzdělávání talentovaným žákům; připravit podmínky pro rozvoj osobnosti každého žáka, spolupracovat s rodiči, vytvářet podmínky pro kvalitní výuku, připravovat žáky ke studiu na uměleckých školách, připravovat příležitosti k veřejnému vystupování, umožnit žákům získávat zkušenosti ze vzájemné spolupráce s umělci, na akcích a projektech, které obohacují kulturní život města a okolí. Škola vytváří podmínky k rozšířenému studiu mimořádně nadaných žáků. 

Školní vzdělávací program byl průběžně aktualizován a doplněn o nové umělecké obory (Taneční obor) a nová studijní zaměření (Skladba a Základy skladby, Doprovodná kytara, Hudební nauka speciální/příprava na konzervatoř, Hra na cembalo).  

Od 1. 1. 2014 byla škola přijata za člena Asociace ZUŠ ČR a získala tak příležitost ke spolupráci s dalšími ZUŠ v rámci celé ČR. Škola spolupracuje také s konzervatořemi (Teplice, Konzervatoř J. Ježka, Taneční centrum Praha) a dalšími školami.

Škola je organizátorem okresních kol soutěží ZUŠ vyhlášených MŠMT, od roku 2019 se ujala také organizace krajských kol soutěží (komorní hra na dechové nástroje). Pro své žáky pořádá také vlastní soutěže a přehlídky. 

Pro žáky je vytvářeno mnoho příležitostí pro realizaci - koncerty v ZUŠ, veřejné koncerty v Divadle K. H. Máchy, v Gotickém hradě, V Kulturním domě v Terezíně; pro orchestr jsou pořádané přehlídky v zahradě školy „Zahrada orchestrů“, koncerty v Gotickém hradě, výtvarníci pořádají výstavy v kině Máj, Knihovně K. H. Máchy a v prostorách Gotického hradu; dále se konají koncerty sborů, vystoupení žáků hudebního, tanečního a literárního dramatického oboru na vánočních a velikonočních jarmarcích v Gotickém hradě; pořádají se koncerty pro seniory v Domově Na Pahorku, U Trati, v Hospici sv. Štěpána aj.  Pravidelně se škola zapojuje do celorepublikového happeningu ZUŠ OPEN, do projektu České filharmonie a AZUŠ a Mládí s filharmonií v Teplicích, Spolupracuje s Portedo o. p. s. a Univerzitou Palackého v Olomouci (Imuza-inkluze v uměleckém vzdělávání).
 
Od ledna 2014 škola přešla na elektronickou evidenci žáků v systému iZUŠ a připravila podmínky pro elektronickou pedagogickou dokumentaci vedenou v iZUŠ. Od školního roku 2014-2015 je pedagogická dokumentace plně vedena v tomto systému. 

Od školního roku 2014-2015 zahájila svou činnost Taneční obor, který žákům nabízí Přípravné studium tanečního oboru Scénický tanec. Taneční obor působící na odloučeném pracovišti v Tanečním sále Domu kultury v Litoměřicích a od roku 2020 také v tělocvičně Základní školy Na Valech. 

Od školního roku 2016-2017 bylo zapsáno do školského rejstříku nové odloučené pracoviště pro činnost pěveckého sboru Hlásek v ZŠ Havlíčkova   a od školního roku 2018-2019 byly otevřeny nové pobočky školy při ZŠ v Křešicích a ZŠ Brozany nad Ohří

V lednu 2016 vznikl zapsaný spolek „Klub přátel ZUŠ“, jehož cílem je podpora žáků v jejich aktivitách, spolupráce se školou, materiální a finanční podpora žáků. 

Pedagogický tým je průběžně obohacován o nové pedagogy převážně z řad bývalých žáků školy. Od září 2020 pracuje v ZUŠ Litoměřice 53 pedagogů (27 v plném úvazku a 26 v částečném úvazku) . Kvalita výuky je podporována dalším vzděláváním pedagogů (od roku 2014 do roku 2018 se výdaje za vzdělávání pedagogů ztrojnásobily). V rámci vzdělávání pedagogů (DVPP) škola realizuje od roku 2019 vlastní semináře akreditované MŠMT. Lektory seminářů jsou uznávaní umělci a pedagogové z konzervatoří. Ve školním roce 2018-2019 se část pedagogického týmu zapojila do kurzu Hodnotového vzdělávání. 

Od října 2019 zahájila ZUŠ Litoměřice ve spolupráci s Městem Litoměřice výuku pro seniory v rámci „Akademie umění III. věku ".  

Ve spolupráci pedagogů a žáků vzniká od roku 2014 občasník "Mozaika", který nabízí aktuální informace o termínech akcí, soutěží, zajímavých informací jednotlivých oborů, umožňuje žáky publikovat své povídky, básně, kresby i své názory.