Úvod » Obory » Literárně dramatický obor

Okresní přehlídka dětských recitátorů 2024

Ve středu 06.03.2024 se v ZUŠ Litoměřice konalo Okresní kolo postupové recitační přehlídky Dětská scéna 2024. Přehlídky se zúčastnilo 50 mladých a nadaných recitátorů z desítky škol, rozdělených do čtyř kategorií podle věku.

 

Lektorský sbor ve složení Taťána Mádlová, Nikola Bartošová a Tom Hart ocenil a nominoval tyto žáky k postupu do Krajského kola (Louny, 19.- 21.4.2024):

 

I. KATEGORIE 

Postupující:

Simona Helen Kroužková, Lota Ladová, Marie Hana Selčanová

Ocenění:

Anežka Drašnarová za humorné podání s nadhledem 

Marek Bludský za upřímnou prosbu

Tobiáš Kratochvíl za rozlišení postav a autentický projev  

Josefína Bartošová za využití času na jevišti 

 

II. KATEGORIE 

Postupující:

Sofie Egtberts, Adéla Mišáková

 

Ocenění:

Emilie Mikota za lehkost sdělení

Meda Veselá za energii a humor

 

III. KATEGORIE 

Postupující:

Vít Dobrovodský, Klára Doležalová, Iva Černá

 

Ocenění:

žádná

 

IV. KATEGORIE 

Postupující:

Anna Kateřina Hrdinová, Daniel Zeman

 

Ocenění:

Elena Lekavá za otevřenost sdělení

Barbora Maternová za přesvědčivý projev

Emma Braunová za techniku přednesu

Jan Mansfeld za zpracování tématu s nadhledem

 

Letošní přehlídka opět nabídla širokou paletu textů- od poezie po ukázky z prózy od známých i neotřelých autorů, zazněly texty lyrické, vtipné i hloubavé… zkrátka dnešní den se díky nadaným dětem proměnil ve svátek literatury.

  

 

 

 

Online přihlášku naleznete zde: https://forms.gle/8Fob2KrzMt4uoDE78

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Okresní přehlídka dětských recitátorů je přehlídka nejzajímavějších a nejinspirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů z litoměřického okresu. Recitátoři jsou vybíráni ze školních kol, pokud se konala, pokud ne, nominují je k postupu jejich pedagogové.Přehlídka má přímou vazbu na výuku českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních dovedností. Zároveň děti motivuje k aktivnímu poznávání české i světové literatury a získávání vztahu k ní.Učitelům nabízí přehlídka možnost pracovního setkávání, vzájemné inspirace a dalšího vzdělávání v oboru.Všechna kola přehlídky by měla probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněna podnětným programem pro účastníky (hlasové rozcvičky, dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky. Pořadatel přehlídky by měl vytvořit pro vystoupení recitátorů co nejpříznivější podmínky, tedy i potlačit nezdravou soutěžní atmosféru a rivalitu mezi recitátory.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci ze základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a dalších institucí. Přihlašují se přímo u pořadatele okresního kola (Literárně dramatický obor při ZUŠ Litoměřice) přes online přihlášku bez ohledu na to, kde probíhala příprava jejich recitačního vystoupení (v ZUŠ, ZŠ, DDM, SVČ, doma…). Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující postupný ročník ZŠ nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia. Z každé kategorie mohou být za školu přihlášeni dva recitátoři.

Pro postup ze školního či oblastního kola platí stejná pravidla, počet postupujících recitátorů ale může být po dohodě mezi pořadateli postupových přehlídek vyšší.

1. věková kategorie – žáci 2.–3. ročníků základních škol (končí na úrovni kraje, nepostupuje na Dětskou scénu),

2. věková kategorie – žáci 4.–5. ročníků základních škol,

3. věková kategorie – žáci 6.–7. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií,

4. věková kategorie – žáci 8.–9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií.

Recitátoři všech kategorií se hlásí na přehlídku s jedním textem. Délka vystoupení by měla být úměrná věku a schopnostem recitátora, neměla by ale překročit časový limit 5 minut, ať už jde o poezii či prózu. Ve 3. a 4. kategorii smí délka vystoupení výjimečně dosáhnout až 7 minut. Překročení časového limitu může být důvodem k tomu, aby recitátor nebyl navržen k postupu do vyššího kola. Minimální délka textu není stanovena. Vzhledem k ryze interpretační povaze přehlídky není vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním (autorským) textem. Recitátor nesmí na přehlídce vystupovat se stejným textem jako v předchozím roce. Ve vyšších kolech přehlídky vystupuje výhradně s textem, který přednášel v kole nižším. S recitátorem se přehlídky pokud možno zúčastní pedagog, který přednašeče připravoval.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Uzávěrka přihlášek je ve středu 21. února 2024.  Online přihlášku naleznete zde: https://forms.gle/8Fob2KrzMt4uoDE78
 
Termín konání přehlídky je ve středu 6. března 2024 v budově Divadélka Minimax v ZUŠ Litoměřice, Masarykova 635/44, Litoměřice.
 
Předběžný časový harmonogram
 
08:00 - 08:30   prezence I.+ II. kategorie, 
 
08:30 - 11:30   rozmlouvání recitátorů, přednesy, vyhlášení výsledků a rozbor s lektory,
 
11:30 - 12:00  prezence III.+ IV. kategorie,
 
12:00 - 16:00  rozmlouvání recitátorů, přednesy, vyhlášení výsledků a rozbor s lektory,
 
16:00               předpokládaný konec přehlídky 
 
 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Pořadatelé jmenují tříčlenný lektorský sbor (odbornou porotu). Jejími členy jsou odborníci z oblasti dětského přednesu a dramatické výchovy, doplnění o další osoby, které se ve své práci zabývají recitací a mluveným projevem (např. zkušení a tvořiví pedagogové, dospělí recitátoři). Jejich členy nemohou být pedagogové, kteří připravovali recitátora, jenž se přehlídky účastní. V každém lektorském sboru musí být nejméně jeden odborník, který se v posledních třech letech aspoň jednou zúčastnil přehlídky vyššího stupně, pro niž lektorský sbor recitátora vybírá.  Mezi hlavní kritéria hodnocení a výběru recitátorů do vyšších kol patří zejména:

– přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora,

– umělecká hodnota textu, přiměřená interpretační úrovni dítěte,

– schopnost uchopit text a tvořivě ho interpretovat,

– celková úroveň a kultura projevu.

Lektorský sbor při hodnocení nestanovuje pořadí, ale pro postup do krajského kola doporučí dvě nejlepší či nejinspirativnější recitační vystoupení z každé postupové kategorie, počet postupujících recitátorů ale může být po dohodě mezi pořadateli postupových přehlídek vyšší. Jedním z kritérií postupu z okresního kola může být i předpokládaný přínos vystoupení z hlediska dramaturgie krajské přehlídky.

Online přihlášku naleznete zde: https://forms.gle/8Fob2KrzMt4uoDE78