Mozaika


Mozaika je občasník, který ZUŠ Litoměřice vydává pro rodiče žáků a další zájemce o dění v naší škole. Nabízí připomenutí toho nejdůležitějšího, čím škola v současnosti žije.

        Vážení a milí žáci, rodiče a přátelé školy
jistě jste stejně jako já potěšeni novou podobou našeho občasníku. Svěžího ducha získal díky Tereze Pisklákové, naší žákyni výtvarného a literárně dramatického oboru.  
                                                             
V novém čísle našeho občasníku vám nabízíme přehled  informací o připravovaných akcích a pár ohlédnutí za minulým školním rokem.

Za rokem 2016-2017 se budu ohlížet velmi ráda… Byl to rok plný nádherných koncertů, výstav a představení. Mnoho žáků bylo úspěšných v soutěžích a to nejenom v krajských kolech, ale  i v těch nejvyšších. V ústředním kole soutěže ZUŠ podaly úžasné výkony mladé klavíristky Magdaléna Pallasová a Terezka Neužilová, na violoncello Ludmila Landová. První místo z ústředního kola  svou hrou získal Schizzo band.

Učitelé a žáci naší školy odvedli spoustu práce, dosáhli mnoha úspěchů a bohatě rozvíjeli kulturní život města. Co víc by si mohl ředitel školy přát…  

Přesto si přeji,

aby měli učitelé stále spoustu elánu do práce…

aby se žáci  do výuky a na akce školy těšili… abychom životem školy stále více upevňovali v povědomí široké veřejnosti, jak moc je umělecké vzdělávání pro společnost a její budoucnost důležité…    

Dominika Valešková
Vážení a milí,

zdravím vás v čase, který je pro naši školu nesmírně bohatý na množství akcí a úspěchů. Díky
píli, úsilí a talentu dokázala spousta žáků úžasné věci. Ráda bych zmínila velký úspěch
klavíristek Magdalény Pallasové a Terezy Neužilové v ústředním kole soutěže ZUŠ,
fantastický výkon violoncellistky Ludmily Landové v ústředním kole soutěže ZUŠ a spoustu
úspěchů dalších žáků nejenom v soutěžích. Nejsou to jen soutěže, kterými žije naše škola.
Díky mnoha akcím získávají žáci zkušenosti, kulturní i lidské zážitky a významně
se podílejí na rozvoji kultury ve městě i okolí.

Přestože jsou poslední dva měsíce školního roku hektické, považuji je za nádherné právě
pro příval zážitků, lidskosti a radosti. Přeji nám všem, abychom si dokázali právě tohoto
období sklizně vychutnat.
 
Dominika Valešková
 
 
Čas soutěží…

Je únor, letos dokonce i bílý. V tento čas se v ZUŠkách celé naší země soutěží. Soutěže vstoupily do našich životů a mocně s námi cloumají… Školní kola soutěží ve hře na klavír, kytaru a smyčcové nástroje v naší škole ukázala, jak skvělé máme žáky a především jejich učitele. V nejbližších dnech nás čekají kola okresní, měla bych tedy nabádat soutěžící
k soutěživosti. Nebudu. Pro mě jsou všichni vítězové již nyní a nejenom proto, jak dokáží zahrát nastudované skladby, zarecitovat báseň, namalovat obraz... Když jsem se během školního kola ve hře na klavír mihla v zákulisí, setkala jsem se s něčím, co z našich mladých hudebníků dávno vítěze učinilo. V zákulisí si přáli, drželi palce, fandili si a z výkonů svých kamarádů měli nefalšovanou radost.
 
Sdílet s druhým jeho radost a přát mu úspěch je velmi lidské a povznášející… Jsem pyšná na naše žáky. Přeji jim, aby jim další kola soutěží přinesla radost, spokojenost se sebou samým a pocit štěstí.

Dominika Valešková
 
 
Milí žáci, vážení rodiče,

věřím, že jste si všichni během letních prázdnin odpočinuli a v klidu a úspěšně zahájili školní rok.

Ten loňský byl velmi zajímavý a plodný. Uskutečnilo se několik zajímavých výstav, tanečních a divadelních vystoupení, premiér, zorganizovali jsme řadu dalších akcí, klavírní festival, soutěže, přehlídky... Troufám si konstatovat, že jsme školou otevřenou a tvůrčí, školou, která nabízí žákům dostatečnou hojnost možností uměleckého uplatnění. Měřítkem kvality školy však není jen bohatá nabídka akcí, ale i její úspěšnost v uměleckých soutěžích. Proto bych ráda ocenila práci všech pedagogů, kteří se soutěží nebojí, své žáky na ně velmi pečlivě připravují, často v čase nad rámec svého úvazku. V minulém školním roce byli úspěšní v krajských kolech soutěží pan učitel Jaroslav Vavroušek, jehož obě saxofonová kvarteta získala 1. místo, v kategorii smyčcových nástrojů pan učitel Miroslav Roček a jeho smyčcový kvartet získal 1. místo, smyčcové trio 2. místo. Z violoncellové třídy Jany Šillerové uspělo violoncellové duo, které získalo 2.místo.Ve hře na akordeon se na 3.místě umístili žáci paní učitelky Heleny Šarochové. 2. místo ve hře na elektronické klávesové nástroje získal žák ze třídy pana učitele Luboše Klabana. Oba učitelé literárně dramatického oboru Aleš Pařízek a Lenka Pařízková pravidelně úspěšně připravují své žáky do recitačních soutěží. Kromě soutěží vyhlášených MŠMT jsou i mnohé další významné soutěže. Klavírní pedagogové Dagmar Chyňavová, Marta Moravcová a Roman Pallas skvěle připravili své žáky na klavírní soutěž Beethovenovy Teplice, kde získali druhá a třetí místa. Zpěvačky ze třídy paní učitelky Jany Červinkové se úspěšně zúčastnily pěvecké soutěže Bohuslava Martinů. Výjimečnou událostí byla účast našich violoncellistek ze třídy paní učitelky Jany Šillerové v projektu České filharmonie. Na koncertě s filharmoniky si zahrály pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

Přeji všem pedagogům naší školy mnoho chuti do práce, inspiraci a především pilné a pracovité žáky.

Dominika Valešková
 
 
Milí žáci, vážení rodiče, přátelé školy,

přijměte prostřednictvím Mozaiky pozvání k malému pozastavení nad pomalu končícím školním rokem a pozvání na akce v červnu.

Velmi rádi bychom s kolegy pracovali na tom, aby činnost školy byla co nejvíce smysluplná a pro žáky přínosná. Na webových stránkách školy www.zusltm.cz je pro vás připraven jednoduchý dotazník. Pomozte nám získat zpětnou vazbu pro rozvoj školy a zkvalitňování naší práce. Předem za vaši spolupráci děkuji.

Přeji vám všem nádherné léto, spoustu krásných zážitků a přátelských setkání.

Dominika Valešková
 
 
Do bohaté MOZAIKY života naší ZUŠky přibyly v nedávno uplynulých měsících další úžasné „drahokamy“, např. vystoupení žáků tanečního oboru při představení s mladými tanečníky z Tanečního centra Praha, klavírní koncert s hosty z Francie, řada koncertů pro seniory, výstava v Kině Máj, první koncert pěveckého sboru, koncert učitelů a vánoční koncert v Divadle KHM, premiéra skvělé inscenace Mladivadla Sen noci svatojánské či mimořádný Vánoční symfonický koncert s provedením „Rybovky“… a další úžasné akce chystáme. Abyste o žádnou pro vás zajímavou událost nepřišli, sledujte naše webové stránky www.zusltm.cz. Vzhledem k tomu, že se toho děje ve škole dost a dost, je skvělé, že do života školy vstoupil nově založený spolek „Klub přátel ZUŠ Litoměřice“. Jistě pro nás bude velkou oporou. Od 1. 2. 2016 jsou pro rodiče žáků školy, pro přátele a bývalé žáky, zkrátka pro všechny, kteří mají chuť škole tu a tam pomoci nebo jí svým členstvím ve spolku podporovat, k dispozici přihlášky. Stanovy spolku a přihlášky získáte buď u svých učitelů nebo na webových stránkách školy.
 
 
Máme za sebou náročný a zároveň velmi krásný školní rok 2014- 2015. Kromě velkých projektů, jako byla
např. Litoměřická letní filharmonie, Zahrada orchestrů, Výstava výtvarných děl na Hradě či velké koncerty
v divadle, proběhla také řada zdánlivě menších akcí, které však svůj velký význam pro kulturní život nás
všech mají velký význam. Jsou to kupříkladu koncerty pro seniory. Pravidelně každý měsíc jsou žáci ZUŠ
vítáni v Domově Na pahorku, jehož obyvatelé jsou vždy mladými hudebníky potěšeni a nadšeni. Také v
Domově U trati vystoupili žáci hudebního a literárně dramatického oboru. Několik výchovných koncertů a
divadelních představení se uskutečnilo pro mateřské a základní školy a též koncert pro gymnázium. Dva
koncerty se konaly v Terezíně. Bez žáků ZUŠ se neobešly ani vernisáže pořádané jinými institucemi (CCR,
Hrad aj.) a dobročinné akce (např. pro Hospic sv. Štěpána), muzikanti se uplatnili na akcích v Parku V.
Havla, Jiráskových sadech, v Kavárně s párou, při nejrůznějších vzpomínkových a pietních akcích. Na
všechny takové příležitosti jsou připravena menší hudební tělesa komorního charakteru nebo šikovní
sólisté. Velké uplatnění se naskytlo muzikantům a recitátorům také o Noci kostelů, kdy účinkovali na
několika místech v Litoměřicích a okolí. Klavírní oddělení ještě při tom všem stihlo uspořádat klavírní
soutěž "Dejte si Bacha", která připomněla 330. výročí narození tohoto hudebního génia a zapojila do
interpretace Bachových skladeb 50 malých klavíristů. Velkou kapitolou života naší školy jsou soutěže, do
kterých se naši žáci zapojili….
V úvodu Mozaiky, kterou právě držíte v ruce, se občas obrátíme do minulosti a zároveň nahlédneme do
dnů budoucích. Nový školní rok je v plném proudu a zcela jistě se máme všichni na co těšit.
 
 
Milí čtenáři, uplynulo mnoho času od vydání posledního čísla našeho občasníku. Ještě štěstí, že je to právě OBČASník... V době od vydání posledního čísla se ve škole mnohé událo. Proběhla velká spousta akcí, koncertů, divadelních představení, exkurzí, výstav, setkání... Velká spousta akcí nás v následujících měsících ještě čeká. Všechno se na papír však zachytit nedá a v dnešní době to snad ani není třeba. Jsou tu naše webové stránky www.zusltm.cz , kde se o dění a akcích školy dozvíte vše potřebné. Ještě více najdete v iZUŠ, kde vedle podrobného kalendáře akcí můžete sledovat i obsah svých žákovských knížek. O naší škole si v březnovém čísle časopisu proZUŠ mohli přečíst čtenáři napříč Českou republikou. Časopis proZUŠ je zdarma rozesílán všem základním uměleckým školám. Můžete ho zdarma dostávat do své mailové schránky i vy. Stačí si o zasílání aktuálních čísel napsat na adresu redakce@prozus.cz. Mozaika, kterou právě držíte v ruce a určitě si ji s chutí prolistujete, vám nabízí jen letmé připomenutí toho nejdůležitějšího, čím naše škola v současnosti žije. Zároveň je poděkováním všem, kteří o život školy pečují.