Historie školy


V roce 1901 vznikla v Litoměřicích Městská orchestrální škola z orchestru Emanuela Lachmanna, založeného r. 1888. E. Lachmann věnoval škole v roce 1910 dům v Rudolfově třídě (dnešní Jarošově ulici), 80 000,- českých korun, knihovnu a bohatý inventář nástrojů a školu řídil až do své smrti v roce 1912. 1. července 1912 se stal ředitelem školy středoškolský profesor, varhaník, hudební skladatel a pedagog Adalbert Gattermann (zemřel 25. 6 1945). Škola pod jeho vedením byla převážně německá a její činnost byla významná pro Litoměřice i její okolí, což je zřejmé z archivních pramenů, dochovaného notového materiálu a hudebních nástrojů.

V souvislosti se zakládáním řady českých škol po roce 1918 v Litoměřicích existovala také od roku 1926 soukromá Česká hudební škola.

1. 9. 1945 zahájila činnost Městská hudební škola (později pod názvem Základní hudební škola) v prostorách bývalé Městské orchestrální školy v Jarošově ulici č. 23. Stala se tak pokračovatelem tradice litoměřického hudebního školství a mohla i využívat inventáře a knihovny svého předchůdce v nových podmínkách a s novými lidmi. Ředitelem byl od počátku až do roku 1951 klavírista Kamil Pavlík. V roce 1946 byly rozšířeny prostory pro výuku přidělením další budovy v Jarošově ulici č. 17. V letech 1951 – 1985 byl pak ředitelem školy klavírista a hudební skladatel František Maršálek. Od 1. 9. 1960 byla zřízena pobočka školy v Úštěku.

1. 9. 1961 se změnil název školy na „Lidová škola umění v Litoměřicích“ a činnost v ní zahájil i výtvarný obor (zakladatelem se stal akademický malíř Arnold Richter).

Během padesátých a šedesátých let 20. století se ve škole postupně rozšířila nabídka výuky hry na hudební nástroje; bylo vyučováno na klavír, akordeon, smyčcové, dřevěné i žesťové dechové nástroje a sólovému zpěvu. Dozrály podmínky pro založení dechového, resp. symfonického orchestru, jehož vedení se ujal ředitel F. Maršálek. Škola také vychovala každoročně velmi úspěšné sólisty, kteří se uplatňovali v uměleckých soutěžích a u přijímacích zkoušek na umělecké a pedagogické školy. Tato tradice trvá do současnosti a zahrnuje již všechny vyučované obory.

Od 1. 9. 1982 byla škole přidělena 3. budova v litoměřickém předměstí Pokratice (v ulici U školy 2/160), kde zahájil svou činnost literárně dramatický obor (zakladatelkou byla Vlasta Dismanová) a začal zde též zkoušet dětský pěvecký sbor Hlásek (sbormistryně Vlasta Vávrová). Vyučování tedy probíhalo ve třech budovách, postupně se však radikálně zhoršoval technický stav užívaných školních budov v Jarošově ulici až k jejich havarijnímu stavu. Situaci se podařilo vyřešit až v 90. letech postup-ným opuštěním zmíněných třech budov a přestěhováním školy do areálu v Masarykově ulici.

1. 9. 1985 se stala ředitelkou školy zpěvačka a klavíristka Milada Husáková, která tuto funkci vykonávala do roku 1991. V roce 1990 se změnil název školy na „Základní umělecká škola Litoměřice“ a jejím zřizovatelem se stalo Město Litoměřice. 1. 10. 1990 se část výuky přestěhovala do zrekonstruované budovy v Masarykově ulici č. 46/621.

1. 9. 1991 se stala ředitelkou ZUŠ klavíristka Dagmar Chyňavová a brzy se škola připravovala na další stěhování. Došlo k němu 13. 11. 1992, škola tak definitivně opustila třídy v Jarošově ulici a zaplňuje další budovu v Masarykově ulici, č. 44/635. Po odchodu D. Chyňavové na mateřskou dovolenou se stal od 1. 6. 1993 ředitelem školy akordeonista Václav Neužil, který školu vedl do 31. 7. 2013.

1. 1. 1995 vstupuje Základní umělecká škola Litoměřice do právní subjektivity. Zřizovací listinu vydává Město Litoměřice a škola má rázem větší samostatnost i odpovědnost. Dne 17. 9. 1997 byla otevřena pro ZUŠ budova divadélka MINIMAX (Masarykova 44) a 1. 9. 2000 budova č. 35/701 v Masarykově ulici – obě budovy po rekonstrukci. Tímto krokem se dovršilo získání nových prostor a lepší podmínky pro výuku. ZUŠ Litoměřice tak opustila poslední odloučenou budovu v Pokraticích a všechny vyučované obory jsou od této doby v jednom areálu čtyř budov. Škola od vstupu do právní subjektivity získala více žáků, zvýšila svou aktivitu v kulturním životě Litoměřic i širokého okolí. Výsledky školy jsou oceňovány veřejností i porotami v soutěžích. Kromě individuální výuky se rozvíjí činnost školních orchestrů, pěveckého sboru i divadelního souboru, bohatá je i historie výtvarných výstav.

Od 1. 8. 2013 je ředitelkou školy Mgr. Dominika Valešková.